Brand : Pipo 2018-01-24T12:04:22+07:00

Project Description

Packaging 09

Pipo เป็นเยลลี่รสผลไม้

ในการออกแบบจึงนำผลไม้จริงตามรส
ชาติ
มาจัดเรียงกันและใช้เทคนิคซีทรูเพื่อใ
ห้เห็นสินค้าข้างใน ภายใต้คอนเซ็ป
“ปีโป้ อร่อยได้ หลากอารมณ์”

  • Packaging Design