Brand : Peking Crunch 2018-01-24T12:04:48+07:00

Project Description

Brand : Peking Crunch

ในการออกแบบแพคเกจ Peking Crunch
เรานำเสนอในรูปแบบของภาพของสิน
ค้าที่กำลังถูกเคลือบด้วยครีมรสชาตินั้น
ๆและบอกถึงคุณประโยชน์ที่ผู้บริโภคจ
ะได้รับมาใช้ในการออกแบบ
โดยเน้นสื่อถึงความเข้มข้นของรสนั้นๆ

  • Packaging Design