Brand : Pipo gummy “jelly Cup” 2018-01-26T09:47:51+07:00

Project Description

Brand : Pipo gummy “jelly Cup”

Pipo gummy
เป็นการนำดีไซน์แบบอิงรูปลักษณ์ของ
ปีโป้ เยลลี่แบบถ้วย
โดยเราใช้ความคิดที่ว่า “Pipo gummy
ความอร่อยแบบอัดแน่นในขนาดย่อส่ว
นของ ปีโป้ เยลลี่”

  • Packaging Design