Brand : Ciga “Choc & Stick” 2018-01-26T10:02:51+00:00

Project Description

Brand : Ciga “Choc & Stick”

Ciga “Choc & Stick”

เป็นสติ๊กแท่งยาวที่มีถึง 2 รสชาติ
ในแท่งเดียว คือ นม – ช็อกโกแลต
การออกแบบจึงเป็นการดึงเอาสีที่เป็นตั
วแทนของรสชาติมาใช้
โดยเน้นการจดจำชื่อสินค้าและรสชาติเ
ป็นหลัก

  • Packaging Design