ABOUT 2018-02-06T10:54:54+07:00

About Us

ความสำเร็จของลูกค้าคือความสำเร็จของเรา

อีกหนึ่งพลังการสร้างสรรค์ “เมเจอร์ แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง”
บริษัทโฆษณาคุณภาพระดับมืออาชีพ ด้วยการผนึก
กำลังสมองของใจทุกใจ ผสานแรงปรารถนาอันยิ่งใหญ่

พร้อมที่จะรังสรรค์ผลงานโฆษณาทุกชิ้นอย่างพิถีพิถัน
ประหนึ่งผลงานศิลปะชิ้นเอกจากความฝันที่เป็นเพียง
มโนคติของลูกค้า เหล่าทีมงานต่างร่วมมือกันสานฝัน
ปั้นจินตนาการให้ปรากฏเป็นรูปธรรม เพื่อให้ได้ผลงาน
โฆษณาที่เปี่ยมไปด้วยศักยภาพแห่งการโน้มน้าวสูง
เพราะเราเชื่อมั่นปรัชญาแห่งจุดสว่าง…จุดสว่าง..
นำทางผลิตภัณฑ์ให้ก้าวสู่ความสำเร็จ เพื่อจุดมุ่งหมาย
เดียวกัน คือ ความสำเร็จสูงสุดของลูกค้า

ความสำเร็จของลูกค้าคือความสำเร็จของเรา

อีกหนึ่งพลังการสร้างสรรค์ “เมเจอร์ แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง” บริษัทโฆษณาคุณภาพระดับมืออาชีพ ด้วยการผนึกกำลังสมองของใจทุกใจ ผสานแรงปรารถนาอันยิ่งใหญ่

พร้อมที่จะรังสรรค์ผลงานโฆษณาทุกชิ้น อย่างพิถีพิถัน ประหนึ่งผลงานศิลปะ ชิ้นเอกจากความฝันที่เป็นเพียงมโนคติ ของลูกค้า เหล่าทีมงานต่างร่วมมือกัน สานฝัน ปั้นจินตนาการให้ปรากฏ เป็นรูปธรรม เพื่อให้ได้ผลงานโฆษณา ที่เปี่ยมไปด้วยศักยภาพแห่งการโน้มน้าวสูง เพราะเราเชื่อมั่นปรัชญาแห่งจุดสว่าง…จุดสว่าง..นำทางผลิตภัณฑ์ให้ก้าวสู่ความสำเร็จ
เพื่อจุดมุ่งหมาย เดียวกัน คือ ความสำเร็จสูงสุดของลูกค้า

พลังแห่ง…ศักยภาพ
ของทีมงานในองค์กร

เพราะพลังใจทุกใจของชาวเมเจอร์ยืนอยู่บนอุดมการณ์
เดียวกันคือมุ่งผลักดันให้สื่อโฆษณาทุกประเภทของลูกค้า
ประสบความสำเร็จสูงสุด ทรัพยากรบุคคลจึงเปรียบเสมือน
หัวใจหลักขององค์กร เราทุกฝ่ายต่างจับมือผสานใจ
ระดมพลังความคิด ผนวกกับการประสานงานของทุกฝ่าย
อย่างเป็นระบบ จากแนวคิด (concept) ที่โดดเด่น
อุดมการณ์ (Idea) อันมุ่งมั่นและทิศทางการปฎิบัติ
(Direction) ที่ชัดเจน การตัดสินใจที่แม่นยำรอบคอบ
ในการวางกลยุทธ์ นำคุณก้าวสู่ความเป็นผู้นำทางการตลาด
สร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
นำความภาคภูมิใจและความสำเร็จมาสู่ทีมของเรา

เพราะเรายึดมั่นในปรัชญาแห่งจุดสว่าง…
ปรัชญาที่หล่อหลอมจากบุคลากรในองค์กร

จุดสว่าง…นำทางผลิตภัณฑ์ให้ก้าวสู่ความสำเร็จ

พลังแห่ง…ศักยภาพ
ของทีมงานในองค์กร

เพราะพลังใจทุกใจของชาวเมเจอร์ยืนอยู่ บนอุดมการณ์เดียวกันคือมุ่งผลักดันให้สื่อโฆษณาทุกประเภทของลูกค้าประสบความสำเร็จสูงสุด ทรัพยากรบุคคลจึงเปรียบเสมือนหัวใจหลักขององค์กร เราทุกฝ่ายต่างจับมือผสานใจ ระดมพลังความคิด ผนวกกับการประสานงานของทุกฝ่าย อย่างเป็นระบบ จากแนวคิด (concept) ที่โดดเด่น อุดมการณ์ (Idea)
อันมุ่งมั่นและทิศทางการปฎิบัติ 
(Direction) ที่ชัดเจน การตัดสินใจที่แม่นยำ รอบคอบในการวางกลยุทธ์ นำคุณก้าวสู่ ความเป็นผู้นำทางการตลาด สร้างความเชื่อมั่น และความไว้วางใจ
ให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 
นำความภาคภูมิใจ และความสำเร็จมาสู่ทีมของเรา

เพราะเรายึดมั่นในปรัชญาแห่งจุดสว่าง…
ปรัชญาที่หล่อหลอมจากบุคลากรในองค์กร

จุดสว่าง…นำทางผลิตภัณฑ์
ให้ก้าวสู่ความสำเร็จ

ศักยภาพ…
แห่งการบริหารงานโฆษณา

เราพัฒนาจากความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของทีมงานที่เข้มแข็ง ตลอดระยะเวลาที่คร่ำหวอดในวงการโฆษณา 30 กว่าปี ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน ความเชี่ยวชาญเชิงวิชาการ และทัศนวิสัยอันกว้างไกล เราศึกษาสภาวะการตลาดของสินค้าและคู่แข่งอย่างละเอียดพร้อมวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดแบบเจาะลึกเพื่อแสวงหาจุดเด่นพร้อมการตัดสินใจที่เฉียบคมแม่นยำตรงเป้าหมาย การปรับกลยุทธให้สอดรับกับสภาพการณ์ต่างๆ อย่างสอดคล้องฉับไว การบริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยเราคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

ศักยภาพ…
แห่งการบริหารงานโฆษณา

เราพัฒนาจากความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของทีมงานที่เข้มแข็ง ตลอดระยะเวลาที่คร่ำหวอดในวงการโฆษณา 30 กว่าปี ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน ความเชี่ยวชาญเชิงวิชาการ และทัศนวิสัยอันกว้างไกล เราศึกษาสภาวะการตลาดของสินค้าและคู่แข่งอย่างละเอียดพร้อมวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดแบบเจาะลึกเพื่อแสวงหาจุดเด่นพร้อมการตัดสินใจที่เฉียบคมแม่นยำตรงเป้าหมาย การปรับกลยุทธให้สอดรับกับสภาพการณ์ต่างๆ อย่างสอดคล้องฉับไว การบริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยเราคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

ศักยภาพ…แห่งความคิดสร้างสรรค์

ทุกๆผลงานที่เรานำเสนอ คือพลังกายพลังใจที่ร่วมกันถ่ายทอดลงไปในผลงาน
ด้วยการกลั่นกรองจากมันสมองอันเฉียบคมผสมจินตนาการ ผสานกระบวนการสรรสร้างด้วยความตั้งใจทุ่มเท
เพื่อให้ได้ผลงานคุณภาพที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น เหนือคู่แข่งอย่างเด่นชัด ด้วยความประณีตพิถีพิถัน และฝีมือที่เชี่ยวชาญ
เราผสานศาสตร์และศิลป์ไว้อย่างลงตัว รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

เพราะเราเชื่อว่า…
“เมื่อความสำเร็จของลูกค้าปรากฏ…ความภูมิใจของทีมงานสร้างสรรค์ก็บังเกิด”

ศักยภาพ…แห่งการบริหารสื่อโฆษณา
และการประชาสัมพันธ์

เราเลือกวางแผนสื่อโฆษณาอย่างรอบคอบ จากมุมมองและวิสัยทัศน์อันกว้างไกล วิเคราะห์ศึกษาข้อมูลจากทุกสื่อโฆษณาแบบเจาะลึก พร้อมบริการตรวจสอบผลโฆษณาและสินค้าของคู่แข่งอย่างครบวงจร ด้วยเล็งเห็นว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ของลูกค้าต้องได้รับผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าที่สุด ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ยาวนาน
เราจึงได้รับความเชื่อมั่นจากสื่อทุกแขนง ส่งผลให้มีอำนาจในการซื้อสื่อโฆษณาอย่างเต็มที่ การประชาสัมพันธ์ผลักดันสินค้าและบริการนั้นๆ ให้เป็นที่รู้จัก ได้รับการตอบรับจากกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดี คืออีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการตลาด สื่อและงานโฆษณาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นี่คือบทบาทและหน้าที่ของทีมงานบริหารสื่อโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ของเรา ความรับผิดชอบและบริการด้วยหัวใจเปี่ยมไปด้วยมนุษยสัมพันธ์อันดี สร้างความประทับใจให้ประจักษ์ คือปณิธานที่เหล่าทีมงานยืดถือปฏิบัติด้วยหัวใจ

ศักยภาพ…แห่งการบริหารสื่อโฆษณา
และการประชาสัมพันธ์

เราเลือกวางแผนสื่อโฆษณาอย่างรอบคอบ จากมุมมองและวิสัยทัศน์อันกว้างไกล วิเคราะห์ศึกษาข้อมูลจากทุกสื่อโฆษณาแบบเจาะลึก พร้อมบริการตรวจสอบผลโฆษณาและสินค้าของคู่แข่งอย่างครบวงจร ด้วยเล็งเห็นว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ของลูกค้าต้องได้รับผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าที่สุด ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ยาวนาน
เราจึงได้รับความเชื่อมั่นจากสื่อทุกแขนง ส่งผลให้มีอำนาจในการซื้อสื่อโฆษณาอย่างเต็มที่ การประชาสัมพันธ์ผลักดันสินค้าและบริการนั้นๆ ให้เป็นที่รู้จัก ได้รับการตอบรับจากกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดี คืออีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการตลาด สื่อและงานโฆษณาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นี่คือบทบาทและหน้าที่ของทีมงานบริหารสื่อโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ของเรา ความรับผิดชอบและบริการด้วยหัวใจเปี่ยมไปด้วยมนุษยสัมพันธ์อันดี สร้างความประทับใจให้ประจักษ์ คือปณิธานที่เหล่าทีมงานยืดถือปฏิบัติด้วยหัวใจ